Hướng dẫn sử dụng hệ thống

Khoá học này bao gồm các tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống onlinecourses cho giảng viên và sinh viên.
Trong khoá học này, có diễn đàn trao đổi để các giảng viên và sinh viên gặp vấn đề gì vướng mắc trong quá trình sử dụng hệ thống dễ dàng thảo luận, hỏi đáp.